Agronomçylyk


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary netijesinde, ýurdumyzyň durmuşynyň beýleki ugurlaryndaky amala aşyrylýan özgertmeler bilen bir hatarda oba hojalyk pudagyny ösdürmekde hem netijeli işler durmuşa geçirilýär. Oba hojalyk önümçiligini ylmy esasda guramak, iň gowy tejribäni we öňdebaryjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak, daýhanlara zerur bolan ýokary hilli tohum, mineral dökün bilen üpjün etmäge bagly işleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ýurdumyzda önüm bolçulygyny döretmäge mümkinçilik berýär.
Oba hojalyk işleri alnyp barlanda, daşky gurşawy goramak, tebigy baýlyklara aýawly ýa-da ekologiýa nukdaýnazardan çemeleşmek örän möhümdir. Oba hojalyk pudagyny dünýä derejesinde ösdürmek üçin ekerançylygyň gazananlaryny özleşdirmek zerurdyr. Agronomçylyk bölüminde taýýarlanýan talyplara ýurdumyzyň oba hojalygynda öndürilýän azyk önümleriniň ekologiýa taýdan arassalygyny, daşky gurşawyň ekologiýa howpsuzlygyny, oba hojalygynda tebigaty goramagyň möhüm meselelerini, tebigy baýlyklardan rejeli peýdalanmagyň nazaryýet we amalyýet esaslaryny geljekki ugurlary bilen baglanyşykda giňden öwretmek göz öňünde tutulýar.

Agronomçylyk bölüminiň düzüminde 3 sany hünär hereket edýär:

Paýlaş

Agronomçylyk

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary netijesinde, ýurdumyzyň durmuşynyň beýleki [...]

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe, 143-nji jaý
Ashgabat sity, 2009 (Gorogly) st., 143.
г.Ашхабад., ул. 2009 (Гёроглы), дом 143.

Telefon belgiler:
34-98-91, 34-91-79