Kitaphana


Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň kitaphanasynda talyplar we mugallymlar çap edilen we elektron görnüşinde ähli dersler boýunça neşir edilýän okuw we goşmaça edebiýatlardan peýdalanýarlar. Kitaphananyň okalga zalynda edebiýatlary ulanmak we maglumatlary çalt tapmak üçin ýöriteleşdirilen kompýuterli orunlar gurnalan.
Kitaphananyň esasy wezipesi - talyplaryň okuw-ylmy çeşmelerini öwrenmek boýunça başarnyklaryny kemala getirmekden, esasan, maglumaty almagy, ony gaýtadan işlemegi, zerur beýanlary öwrenmegi we şol maglumatlary bilim almakda başarjaňlyk bilen ulanmagy oňarmagy öwretmekden ybaratdyr. Kitaphananyň okuwdaky we terbiýeçilik işindäki orny - kitaphananyň köpçülikleýin çärelere, baýramçylyklar üçin ssenariniň, gysga sahnalaryň, goşgularyň, aýdymlaryň, şygarlaryň saýlanyp alynmagyna gatnaşmagy arkaly häsiýetlendirilýär.

Paýlaş

Bäsleşikler

Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň kitaphanasynda talyplar [...]

Sport

Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň kitaphanasynda talyplar [...]

Sanly bilim

Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň kitaphanasynda talyplar [...]

Kitaphana

Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň kitaphanasynda talyplar [...]

Talyp durmuşy

Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň kitaphanasynda talyplar [...]

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe, 143-nji jaý
Ashgabat sity, 2009 (Gorogly) st., 143.
г.Ашхабад., ул. 2009 (Гёроглы), дом 143.

Telefon belgiler:
34-98-91, 34-91-79