Talyp durmuşy


Okuw mekdebimizde her bir talybyň wagtynyň örän manyly geçirilmegini gazanmak maksady bilen, olaryň arasynda dürli görnüşli bäsleşikler, sergiler, terbiýeçilik we wagyz nesihat işleri, medeniýet we sungat işgärleri bilen, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen duşuşyklar ýygy-ýygydan geçirilýär.

Mekdebimizde bilim alýan talyplar bilen geçirilýän terbiýeçilik işleri olarda hünär-zähmet terbiýesini döretmek bilen utgaşykly alnyp barylýar. Mekdebimiziň zenanlar guramasynyň we ýaşlar guramasynyň bilelikde gurnamagynda ene-mamalarymyzdan galan däp-dessurlarymyzyň, edim-gylymlarymyzyň gyz-gelinlerimiziň aňynda has berk ornaşmagy üçin mekdebimiziň talyp gyzlarynyň arasynda “El hünäri-il gezer” ady bilen milli nagyşlarymyzy çekmek, milli naharlarymyzy hem-de çörek önümlerini taýýarlamak boýunça dürli bäsleşikler ýygy-ýygydan geçirilýär. Mundan başga-da, talyplaryň kompýuter sowatlylygyny has-da ýokarlandyrmak dogrusynda degişli işler alnyp barylýar, dersler boýunça olaryň bilim derejeleri kompýuterleriň kömegi arkaly barlagnama-testleriň üsti bilen anyklanylýar.

Paýlaş

Bäsleşikler

Okuw mekdebimizde her bir talybyň wagtynyň örän manyly geçirilmegini gazanmak maksady [...]

Sport

Okuw mekdebimizde her bir talybyň wagtynyň örän manyly geçirilmegini gazanmak maksady [...]

Sanly bilim

Okuw mekdebimizde her bir talybyň wagtynyň örän manyly geçirilmegini gazanmak maksady [...]

Kitaphana

Okuw mekdebimizde her bir talybyň wagtynyň örän manyly geçirilmegini gazanmak maksady [...]

Talyp durmuşy

Okuw mekdebimizde her bir talybyň wagtynyň örän manyly geçirilmegini gazanmak maksady [...]

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe, 143-nji jaý
Ashgabat sity, 2009 (Gorogly) st., 143.
г.Ашхабад., ул. 2009 (Гёроглы), дом 143.

Telefon belgiler:
34-98-91, 34-91-79